TEAM

Principal

Adviser

Associates

Staff

 • Shigeki Honda
 • Masaru Sasaki
 • Kazuo Sato
 • Hisashi Nakai
 • Takeshi Sora
 • Yoichi Honjo
 • Yasuko Okuyama
 • Masahiro Ikawa
 • Yoshihiko Taira
 • Yukie Miyashita
 • Tsuyoshi Tanaka
 • Yukiko Kuwahara
 • Yasutaka Fujie
 • Kiwon Kim
 • Hirofumi Ueda
 • Yuya Miyamoto
 • Haruka Kitta
 • Issei Horikoshi
 • Masatoshi Ono
 • Michiyo Mori
 • Ikuko Wada
 • Kelly Lwu
 • Keita Tsuji
 • Azusa Ino
 • Noriko Arai
 • Tomoaki Todome