TEAM

Principal

Associates

Staff

 • Shigeki Honda
 • Masaru Sasaki
 • Kazuo Sato
 • Hisashi Nakai
 • Takeshi Sora
 • Yasuko Okuyama
 • Masahiro Ikawa
 • Yoshihiko Taira
 • Tsuyoshi Tanaka
 • Yukiko Kuwahara
 • Hirofumi Ueda
 • Yuya Miyamoto
 • Kenichi Tokiwa
 • Issei Horikoshi
 • Yuki Kimura
 • Ikuko Wada
 • Hiroyuki Matsuda
 • Keita Tsuji
 • Azusa Ino
 • Shu Nakamura
 • Siyi Lau
 • Daisuke hakamada
 • Takuma Saito
 • Wakako Yoshino
 • Takuya Toyama
 • Taiga Nishio