Tokyo Denki University, Tokyo Senju Campus Ⅰ-Ⅱ

©Toshiharu Kitajima: Photo 1-5